ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο διαδικτυακός χώρος www.fragos-sa.com αποτελεί το χώρο διαδικτυακής προβολής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MANDARINO INTERNATIONAL S.A.» με Α.Φ.Μ. 094232960 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς και αριθμό ΓΕΜΗ 121741901000 , η οποία εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης αρ. 423Β, ΤΚ 16346 και θα καλείται χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «εταιρία». H χρήση του διαδικτυακού χώρου www.fragos-sa.com διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

1.2 Περαιτέρω και οι διαδικτυακοί χώροι www.fragos-sa.gr, www. marasil.gr, www.mandarino.gr αποτελούν χώρο διαδικτυακής προβολής της «εταιρίας», η χρήση τους οδηγεί σε ανακατεύθυνση (redirect) στον διαδικτυακό χώρο www.fragos-sa.com και διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Ως «διαδικτυακός χώρος» ή «ιστοσελίδα» ή «ιστοχώρος» για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης ορίζονται οι διαδικτυακοί χώροι: www.fragos-sa.com, www.fragos-sa.gr, www.marasil.gr, www.mandarino.gr.

2. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Ο επισκέπτης του «διαδικτυακού χώρου» και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «χρήστης» αποδέχεται, ότι κάνοντας χρήση τόσο των σελίδων όσο και των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» συναινεί με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο «χρήστης» δηλώνει ότι ανέγνωσε και έλαβε γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και τους αποδέχεται. Περαιτέρω ο «χρήστης» δέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «ιστοχώρο» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεών τους και καλείται σε περίπτωση που διαφωνεί να μην συνεχίζει την περιήγησή του άλλως η συνέχιση της περιήγησής του συνεπάγεται και αποδοχή τόσο των όρων χρήσης όσο και των τροποποιήσεών τους.

2.2 Μέσω της περιήγησης του στην «ιστοσελίδα» ο «χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων του «διαδικτυακού χώρου» εκτός από ορισμένες για τις οποίες ενδεχομένως απαιτείται από την «εταιρία» χρήση κωδικών, οι οποίοι θα έχουν παραχωρηθεί από την «εταιρία».

2.3 Για τη χρήση ορισμένων κατηγοριών περιλαμβανόμενων στην «ιστοσελίδα» ο «χρήστης» θα χρειαστεί να συμπληρώσει και να αποστείλει μια ορισμένη φόρμα επικοινωνίας προς την «εταιρία» δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία που θα απαιτηθούν, όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να αποστείλει το βιογραφικό του .

2.4 Η χρήση του «διαδικτυακού χώρου» επιτρέπεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

2.5 Ειδικά ο «χρήστης», ο οποίος τυγχάνει και συνεργάτης της «εταιρίας» είτε μέσω του δικτύου franchise είτε μέσω του δικτύου χονδρικής πώλησης, έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το «διαδικτυακό χώρο» μέσω του λογαριασμού του με χρήση κωδικών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει κάθε φορά η «εταιρία». Για τη δημιουργία λογαριασμού στην «ιστοσελίδα» και τη σύνδεση του με αυτόν θα πρέπει να ακολουθήσει την υποδεικνυομένη κάθε φορά διαδικασία από την «εταιρία» για την απόκτηση κωδικών. Με την καταχώριση σε καθορισμένα πεδία της «ιστοσελίδας» των κωδικών αυτών, ήτοι ενός ορισμένου ονόματος «χρήστη» (username) και ενός ορισμένου μυστικού κωδικού (password) αποκτά ασφαλή πρόσβαση και σύνδεση με τον λογαριασμό του. Μέσω του λογαριασμού του ο «χρήστης», ο οποίος τυγχάνει συνεργάτης της «εταιρίας», θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση επιγραμμικά (online) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά π.χ σε ενημερωτικό υλικό της «εταιρίας», όπως αυτό κάθε φορά θα ορίζεται και θα καταχωρίζεται από την «εταιρία».

2.6 Ο «χρήστης», ο οποίος τυγχάνει και συνεργάτης της «εταιρίας» υπόσχεται ότι θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό του προσωπικά και δεν θα επιτρέπει σε τρίτο πρόσωπο την πρόσβαση σε αυτόν. Περαιτέρω δεσμεύεται ότι θα επιμελείται για την ασφαλή φύλαξη των κωδικών του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που αντιληφθεί την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων αυτών οφείλει να ενημερώνει άμεσα την «εταιρία» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] άλλως η «εταιρία» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού από οποιονδήποτε τρίτο, της «εταιρίας» επιφυλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

2.7 Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της «ιστοσελίδας», ο εκάστοτε «χρήστης» μπορεί να επικοινωνεί με την «εταιρία» τηλεφωνικά στο 210 9971000, μέσω φαξ στο 210 9971099 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

3.1 Η «ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνσδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. Η «εταιρία» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τις προσφερόμενες από αυτές υπηρεσίες, τα περιεχόμενα λογισμικά και την εν γένει λειτουργία τους.

3.2 Ο εκάστοτε διαδικτυακός χώρος διέπεται από τους δικούς τους όρους χρήσης για τους οποίους η «εταιρία» δεν έχει καμία ευθύνη. Η «εταιρία» επισημαίνει στον «χρήστη» πριν την πιθανή περιήγηση σε οποιονδήποτε διαδικτυακό χώρο μέσω ενδεχόμενης χρήσης συνδέσμων ή και υπερσυνδέσμων, οι οποίοι περιέχονται στην «ιστοσελίδα», να ενημερωθεί σχετικά με τους όρους, οι οποίοι διέπουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού χώρου.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.1 Η «εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το σύνολό ή/και τμήμα της «ιστοσελίδας». Ειδικότερα είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της να μεταβάλλει , να ανανεώνει αλλά και να καταργεί ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου, τις λειτουργίες, τα λογισμικά, τις υπηρεσίες και την εν γένει δομή του «διαδικτυακού χώρου».

4.2 Ειδικά αναφορικά με τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας» η «εταιρία»,όπως ήδη ανωτέρω υπό στοιχ. 2.1 περιγράφεται, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση τους και για το λόγο αυτό ο «χρήστης» υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά γνώση των όρων χρήσης πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή/και κατηγορίες της «ιστοσελίδας».

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η «εταιρία» δηλώνει ότι το περιεχόμενο στο σύνολό του της «ιστοσελίδας» αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «εταιρίας» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με αυτήν. Στην έννοια του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα , οι φωτογραφίες, τα αρχεία , τα λογισμικά, τα σήματα κ.λ.π. Ρητώς απαγορεύεται ο «χρήστης» να προβεί σε οποιαδήποτε εμπορική ή οικονομική εκμετάλλευση του ως άνω περιεχομένου της «ιστοσελίδας» καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση εκ μέρους του «χρήστη» της «ιστοσελίδας» ή τμήματος αυτής.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 6.1 Η «εταιρία» έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την απρόσκοπτη και εν γένει ορθή λειτουργία της «ιστοσελίδας» όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ορθή εμφάνιση των περιεχομένων κατηγοριών , σελίδων κ.π.λ. Εντούτοις για λόγους που δεν ευθύνεται η «εταιρία» υπάρχει περίπτωση τούτο να μην είναι εφικτό σε ορισμένη χρονική στιγμή και ως εκ τούτου η «εταιρία» δηλώνει ότι δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του «χρήστη» . Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

6.2 Ο «χρήστης» είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή περιήγησή του στην «ιστοσελίδα» και αποδέχεται ότι η «εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «χρήστη» λόγω της περιήγησής του στην «ιστοσελίδα». Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

6.3 Η «εταιρία» δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι του «χρήστη» για τον τρόπο χρήσης από αυτόν των περιεχομένων πληροφοριών στην «ιστοσελίδα» και εν γένει τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών. Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1 Η «εταιρία» δηλώνει ότι μεριμνά για την διασφάλιση του απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβάζεται από το «χρήστη» προς την «εταιρία» και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια εκτέλεσης των προσφερομένων από την «ιστοσελίδα» υπηρεσιών.

7.2 Ειδικά για τον «χρήστη», ο οποίος τυγχάνει και συνεργάτης της «εταιρίας» είτε μέσω του δικτύου franchise είτε μέσω του δικτύου χονδρικής πώλησης , η «εταιρία» δηλώνει ότι θα πρέπει και ο ίδιος να μεριμνά για την διασφάλιση του απορρήτου των κωδικών, τους οποίους διαθέτει προκείμενου να είναι δυνατή η σύνδεσή του με το λογαριασμό του, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω υπό στοιχ. 2.5. Η συνδυασμένη χρήση αυτών των κωδικών προσφέρει στον ως άνω «χρήστη» ασφάλεια στην ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογαριασμό του. Ο «χρήστης», ο οποίος διατηρεί λογαριασμό στην «ιστοσελίδα», υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με την «εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σε περίπτωση απώλειας ή απώλειας της μυστικότητας των κωδικών αυτών άλλως η «εταιρία» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού από οποιονδήποτε τρίτο, της «εταιρίας» επιφυλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

7.3 Η «εταιρία», δηλώνει περαιτέρω προς το «χρήστη» για την ασφάλεια του, όπως ήδη ανωτέρω υπό στοιχ. 6.2 έχει αναφερθεί, ότι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή περιήγησή του στην «ιστοσελίδα» και ο «χρήστης» αποδέχεται ότι η «εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «χρήστη» λόγω της περιήγησής του στην παρούσα «ιστοσελίδα».

7.4 Για την ασφαλή λειτουργία της «ιστοσελίδας» γίνεται χρήση firewall.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

8.1 Η «εταιρία» δηλώνει ότι η τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των «χρηστών» είναι προτεραιότητά της.

8.2 Ειδικά οι «χρήστες», οι οποίοι προκειμένου να επικοινωνήσουν ή να κάνουν χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών από την «ιστοσελίδα» απαιτείται να δηλώσουν κάποια στοιχεία, με μόνη τη δήλωση των στοιχείων συναινούν στη συλλογή των στοιχείων αυτών.

8.3 Η «εταιρία» δηλώνει ότι δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία που συλλέγει με τον ανωτέρω τρόπο, εάν δεν έχει την προηγούμενη συναίνεση του «χρήστη» εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το Νόμο. Περαιτέρω δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση των προσφερομένων υπηρεσιών.

 8.4 Ο «χρήστης» με βάση τη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει τα προβλεπόμενα από αυτή δικαιώματα και ιδίως τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 11-13 του Ν.2572/1997.

 8.5 Ειδικά για τη συλλογή στοιχειών με σκοπό την αποστολή εκ μέρους της «εταιρείας» προς τον εκάστοτε «χρήστη» ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα της «εταιρίας» και εν συνεχεία την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων η «εταιρία» δηλώνει, ότι τούτο συμβαίνει κατόπιν προηγηθείσας ρητής συναίνεσης του «χρήστη», ο οποίος με την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του από την «εταιρία» και εν συνεχεία με την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων. Η «εταιρία» επισημαίνει στο «χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί τη δήλωση συγκατάθεσης και να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα των παραληπτών. Σε κάθε περίπτωση ,ο «χρήστης» δύναται κατόπιν αιτήματός του να προβαίνει σε επικαιροποίηση ή/και διόρθωση των ως άνω στοιχείων. Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες (ανάκληση δήλωσης συγκατάθεσης, διαγραφή από τη σχετική λίστα παραληπτών, επικαιροποίηση ή και διόρθωση των στοιχείων) ο «χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «εταιρία» με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

8.6 COOKIES

H «εταιρία» επισημαίνει προς το «χρήστη» ότι κάνει χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες , τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη της , με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία γίνεται σύνδεση με την ιστοσελίδα να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών αυτών.

Η χρήση των cookies για παράδειγμα επιτρέπει στην «εταιρία» ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «ιστοσελίδας» και εξυπηρετεί την πλοήγηση των «χρηστών» στην «ιστοσελίδα».Με τη χρήση των cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του «χρήστη», ενώ σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης» μπορεί να ζητήσει την απόρριψη της χρήσης cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή. Eνδέχεται η απόρριψη των cookies να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της «ιστοσελίδας».

Η «εταιρία» δηλώνει ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας google analytics.

8.7 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η «ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή /και υπερσυνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς χώρους. Ο κάθε διαδικτυακός χώρος έχει τους δικούς του όρους χρήσης και συνακόλουθα ξεχωριστή πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η «εταιρία» επισημαίνει στον εκάστοτε «χρήστη» πριν περιηγηθεί τον οποιοδήποτε διαδικτυακό χώρο να μελετήσει ειδικά την πολιτική του για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1 Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης διέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

9.2 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από την εφαρμογή των όρων χρήσης εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης της προαναφερόμενης διαφοράς αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών .

9.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων είναι έγγραφη και μόνο έτσι αποδεικνύεται.

9.4 Έστω και ένας όρος να κριθεί άκυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων.

9.5 Η μη άσκηση από την «εταιρία» οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.